Riziká

Poučenie o rizikách a odmietnutie zodpovednosti

Je našou povinnosťou Vám oznámiť, že on-line obchodovanie neprináša len možnosti ziskov, ale aj strát!

Výšku zisku, ale aj strát môžete najväčšou mierou ovplyvniť len Vy sami svojim prístupom k týmto informáciám a k obchodovaniu.

Obchodovanie na finančných trhoch je čisto individuálna vec, dobrovoľné rozhodnutie každého jednotlivca a každý jednotlivec je povinný vždy rešpektovať pravidlá organizátorov a tvorcov finančných trhov.

Webová stránka firstclass.sk nieje sama o sebe podnikateľským miestom pre zaisťovanie alebo sprostredkovávanie devízových či investičných služieb. Svoje účty si na elektronickej burze Forex a CFDs otvárate priamo bez našej asistencie. Nepotrebujete tu žiadneho sprostredkovateľa alebo asistenta.

Webová stránka firstclass.sk ponúka jednoduchý a rýchly prístup na elektronickú burzu Forex a CFDs pre klientov, ktorý rozumejú informáciám v slovenskom jazyku. Nieje tak určený len pre občanov SR, ale pre všetkých on-line obchodníkov, ktorý sa rozhodnú využívať informácie ponúkané webom firstclass.sk v slovenskom jazyku.

Informácie na webových stránkach firstclass.sk a ďalších nástrojoch cez ktoré publikuje a prezentuje tento portál sú čisto len informatívneho charakteru a v žiadnom prípade nie sú jeho myšlienky ako návrh, informácia, rada alebo ponuka ku kúpe alebo predaji akéhokoľvek tu spomínaného finančného nástroja. Sú určené len pre účely vzdelávania, informovanosti a pomoci účastníkom na finančných trhoch. Sú získavané zo zdrojov, ktoré považujeme za dôveryhodné, ale nepreberáme za ne akúkoľvek zodpovednosť. Nezodpovedáme preto ani za presnosť, výpadok informácií, nepochopenie, typografické chyby, výklad ani interpretáciu uvedených informácií.

Výsledky minulého obdobia nie sú žiadnou zárukou pre budúci vývoj. Hodnota Vašich investícií a príjmov z nich plynúcich môže rovnako klesnúť ako i vzrásť, môžete mať zisky i utrpieť straty v súlade s Vašou disciplínou, psychológiou, metódami, schopnosťami riadiť svoje riziká a svoj obchodný účet v súvislosti s vývojom finančného trhu a trhu komodít. Všetky obchody na finančných trhoch nesú riziko kapitálovej straty a investori nie vždy môžu dostať spať plnú výšku investovaných prostriedkov.

Investičné stratégie popisované na webovej stránke firstclass.sk sú riskantné a nie sú vhodné pre každého investora. Pokiaľ dostatočne dobre neporozumiete podmienkam a rizikám popisovaných obchodov, vrátane rozsahu potenciálneho rizika straty, ktoré môže dosiahnuť a v určitých prípadoch i presiahnuť hodnotu investície, mali by ste sa takýchto obchodov zdržať. Rozhodnutie obchodovať na finančných a komoditných trhoch je na osobnej zodpovednosti každého jednotlivca.

Všetky produkty portálu firstclass.sk sú koncipované za účelom vzdelávania a prísunu informácií pre záujemcov o on-line obchodovanie. Naše metódy neberú do úvahy finančnú situáciu, investičné zámery, obchodné metódy a toleranciu miery rizika jednotlivcov. Nevyvíjame poradenskú činnosť týkajúcu sa investovania do investičných nástrojov a nedávame konkrétne doporučenia konkrétnym jednotlivcom, neprímame ani neposkytujeme pokyny týkajúce sa investičných nástrojov na účet klienta, ani nevyvíjame žiadnu činnosť v zmysle zákonov o investičných službách alebo devízových predpisoch podľa podmienok regulácie jednotlivých štátov, zákonov. Svoje prípadné Demo alebo Live účty si otvárate bez našej asistencie alebo sprostredkovania na základe svojho rozhodnutia priamo na elektronickej burze Forex a CFDs.

Ak využijete informácie portálu firstclass.sk, konáte tak výhradne na základe vlastného rozhodnutia. Poskytnuté informácie sa v budúcnosti môžu ukázať ako nesprávne, investície uskutočnené na jej základe môžu byť stratové. Informácie môžu byť v závislosti na ďalšom vývoji kedykoľvek v budúcnosti odvolané alebo zmenené a to i na opačné, tak diametrálne odlišné. Portál firstclass.sk poskytuje len informácie, samostatné investičné rozhodnutia sú vždy iba na Vás a nesiete za ne plnú zodpovednosť. Poplatky súvisiace s obchodovaním negatívnym spôsobom ovplyvňujú výsledok investovania. Poplatky sú uplatňované i keď je výsledkom obchodu strata.

Portál firstclass.sk ani jeho autori nenesú zodpovednosť za straty vzniknuté použitím informácií z našich produktov, samotného portálu a materiálov. Pri použití našich informácií doporučujeme zvážiť či ich využívanie zodpovedá Vašim potrebám, okolnostiam, schopnostiam, skúsenostiam, znalostiam a možnostiam.

Autori webu firstclass.sk