Support & Resistance

Support a resistance

Pokiaľ budeme brať grafy trhu ako určité mapy, ktoré majú za úlohu pomáhať nám lepšie sa orientovať v rôznych situáciách a navigovať nás smerom k možným profitabilným obchodom, dôležité body takejto mapy by tvorili suporty a rezistencie.

V skratke supporty a resistance sú body, kde cena vzdorovala ďalšiemu rastu alebo poklesu. Ako v reálnom živote, tak i v komoditách alebo na FX veľa obchodníkov má určenú „cenu, pod ktorú nie sú ochotný ísť“ či v prípade kupujúcich „hornú hranicu, ktorú už nie sú ochotný zaplatiť“.

Support

je cena, pod ktorú nechce nikto predávať. Je to určité dno, alebo spodná hranica, ktorú je veľké množstvo obchodníkov ochotné prijať ako minimálnu a pod ktorou už váhajú predávať.

Resistance

je určitý strop alebo najvyššia cena, ktorú je väčšina obchodníkov zaplatiť za nákup určitej komodity, akcie či devízy.

Najmä na FOREXe počujeme veľmi často rozprávať o suportoch, rezistenciách a pivotoch. Okrem historických suportoch založených na minimách cien za určité časové obdobie, existujú aj umelé suporty a rezistencie, ktoré sa počítajú pre každý jednotlivý deň a sú založené na cenovom pohybe za predchádzajúci deň. Tieto hodnoty majú predikčný charakter a očakáva sa, že počas dňa budú slúžiť ako skutočné suporty a rezistencie. Ich výpočet je založený na troch parametroch včerajšej ceny:

minimum (L), maximum (H) a uzatvárcia úroveň (C).

Kľúčom pre výpočet suportov a rezistencii je pivotný bod. Pivot sa počíta ako P = (H + L + C) / 3. Ak trh otvára nad pivotným bodom, pivot sa stáva suportom a cenový pohyb by sa mal vyvíjať smerom hore až k najbližšej rezistencii. Naopak, ak trh otvára pod svojim pivotom, pivot slúži ako rezistencia a trh by sa mal pohybovať smerom dolu k najbližšiemu suportu.

Suporty (S1 a S2) a rezistencie (R1 a R2) sa počítajú nasledovne:

S1 = (P x 2) – H

R1 = (P x 2) – L

R2 = P + (H – L) = P + (R1 – S1)

S2 = P – (H – L) = P – (R1 – S1)

Okrem uvedeného vzorca existujú aj ďalšie spôsoby výpočtu suportov a rezistencii založené na pridaní iných parametrov ako sú napríklad fibonacciho čísla.