AKCIE

Akcia (akcie – Shares)

je cenný papier, ktorý zakladá svojmu majiteľovi (akcionárovi) podiel na majetku akciovej spoločnosti. Práva a povinnosti majiteľa akcie upravuje okrem obchodného zákonníka tiež zákon o cenných papieroch.

Akcionár má mimo iných práv, aj právo na podiel na zisku akciovej spoločnosti – na dividendu. O jej výške rozhoduje každý rok s ohľadom na dosiahnutý hospodársky výsledok valné zhromaždenie zložené z akcionárov. Výška dividendy je premenlivá, čím sa akcia odlišuje od cenných papierov s pevným a pravidelným výnosom (vkladné knižky, termínované vklady či obligácie). V rokoch, keď hospodárenie akciovej spoločnosti skončí stratou, neuskutoční sa výplata dividendy vôbec. Pokiaľ akciová spoločnosť dosiahne zisk, prevyšuje väčšinou dividendový výnos zhodnotenie inštrumentov s pevným výnosom.

Rozdelenie zisku akciovej spoločnosti

 1. Vysporiadanie strát minulých rokov
 2. Tvorba zákonných rezerv
 3. Tvorba štatutárnych (nepovinných) rezerv (fond odmien, sociálny fond)
 4. Zvýšenie nerozdeleného zisku
 5. Zvýšenie základného imania
 6. Výplata tantiém (podiel členov predstavenstva a dozornej rady na zisku spoločnosti)
 7. Výplata dividend

Častejšie než na dividendu upierajú majitelia akcií pozornosť na vývoj kurzov akcií na burzách cenných papierov. Rast kurzov im môže priniesť okrem dividend tiež zaujímavé zhodnotenie. Z historického pohľadu prevyšuje výnos z akcií zhodnotenie alternatívnych typov investícií (obligácie, termínované vklady, nehnuteľnosti apod.).

Koľko stojí jedna akcia?

Skutočnou hodnotou akcie je jej kurz na burze cenných papierov. Výška kurzu je ovplyvnená dosahovanými, resp. očakávanými hospodárskymi výsledkami spoločnosti, vývojom priemyslového odvetvia a stavom ekonomiky štátu, v ktorom spoločnosť vyvíja svoju činnosť. Na kurz ďalej pôsobia aj ďalšie faktory. Napríklad objem produkcie firmy, vývoj jej tržného podielu a schopnosť manažmentu.

Kurz sa vytvára na základe ponuky a dopytu po akciách danej akciovej spoločnosti na burze cenných papierov. Kurz nezostáva stabilný. Môže sa výrazne meniť v priebehu jedného obchodného dňa, ba v priebehu niekoľkých hodín či minút. Neočakávaný výkyv kurzov môže byť spôsobený pozitívnou či negatívnou správou o danej akciovej spoločnosti, informáciou o vývoji hospodárskeho odvetvia či ekonomiky.

Kurz akcie vzrastie, keď…

 1. Rastie zisk firmy
 2. Rastie obrat firmy
 3. Firma prevedie úspešnú reštrukturalizáciu
 4. Vzrastie základné imanie spoločnosti
 5. Rastie dividenda na akciu
 6. Vyjde iná pozitívna správa o firme
 7. Rastie produkcia odvetvia
 8. Rastie zamestnanosť
 9. Rastie miera investícií v ekonomike
 10. Panuje stabilné politické prostredie
 11. Klesnú úrokové sadzby
 12. Je na trhu previs dopytu

Kurz akcie klesne, keď…

 1. Poklesne zisk firmy
 2. Poklesne obrat firmy
 3. Manažment chybne rozhodne
 4. Klesá vyplácaná dividenda
 5. Stane sa havária, požiar, …
 6. Vyjde iná negatívna správa o firme
 7. Poklesne produkcia odvetvia
 8. Zaznamenáme významné politické chyby
 9. Zvýšia sa úrokové sadzby
 10. Rastú ceny
 11. Na trhu je previs ponuky

Ako začať obchodovať s akciami?

S akciami sa obchoduje na burze cenných papierov. Priamy prístup k obchodovaniu na burze majú len obchodníci s cennými papiermi s platnou licenciou a s členstvom na burze. Obchody prevádzajú väčšinou tiež bankové domy. S obchodníkom s cennými papiermi musíte vždy uzavrieť zmluvu, ktorá Vás oprávni k obchodovaniu, teda k podávaniu pokynov k nákupu či predaji akcií. Pokyny realizujú vyškolení makléri.

Aby ste mohli začať obchodovať s akciami, stačí podpísať zmluvy upravujúce podmienky obchodovania medzi Vami ako klientom a obchodníkom s cennými papiermi. Navštívte sídlo spoločnosti, prípadne riešte uzatvorenie zmlúv korešpondenčnou cestou či pomocou internetu. Pri osobnej návšteve si nezabudnite zobrať hlavne občiansky preukaz. Na škodu nebude, pokiaľ si vezmete posledný výpis zo Strediska cenných papierov Bratislava (SCP). Obchodník s cennými papiermi potom ľahšie zistí číslo Vášho účtu v SCP.

Pokiaľ chcete radšej riešiť uzatvorenie zmluvy poštovou cestou, tak počítajte s tým, že nie všetci obchodníci túto možnosť ponúkajú. Pokiaľ tomu tak je, tak si nechajte poštou, faxom alebo emailom zaslať zmluvy, ktoré podpíšete. Po tom, čo si svoj podpis necháte overiť u notára, zašlete zmluvy späť na adresu obchodníka s cennými papiermi.

Podpis zmluvy k zahájeniu obchodovania nestačí. Aj cez možnosť pôžičiek na nákup cenných papierov obchodníci spravidla požadujú zloženie finančných prostriedkov na ich bankový účet. Spýtajte sa na presné číslo účtu, kód banky, variabilní a špecifický symbol. Potom Vaša platba prebehne hladko.

Akonáhle má obchodník s cennými papiermi na účte Vaše peniaze (treba len zálohu), môžete začať jednať so svojím maklérom o realizácií obchodov. Komunikácia bude spravidla prebiehať telefonickou cestou. Modernou cestou je i využitie emailu, prípadne internetu. Maklér Vám poradí, čo robiť a čo v žiadnom prípade nie. K dispozícii ponúkne pohľad na dianie na akciových trhoch, zoznámi Vás s aktuálnymi kurzami, podá doporučenie na trhy, tržné segmenty, prípadne i na jednotlivé tituly.

Aké výhody a šance akcie ponúkajú?

 1. Výnos z pohybu kurzu
 2. Dividenda
 3. Podiel na významných spoločnostiach

Dlhodobá investícia do akcií má zmysel. Optimálna doba investície do akcií sa počíta v rokoch. Niektorí odborníci doporučujú tento typ cenných papierov držať minimálne desať rokov. Opierať sa môžu o štatistiky z radu krajín sveta (napríklad USA, Európa), v ktorých fungujú rozvinuté akciové trhy. Čím ďalej akcie budete v svojom portfóliu držať, tím pravdepodobnejšie budú Vaše výnosy vyššie než z ktorejkoľvek inej investície. V priebehu investovania buďte pripravený na časté výkyvy hodnoty svojho portfolia. Uverte, že v dlhšom období majú tieto výkyvy na celkový výnos len nepatrný účinok.

Acie nepatria medzi krátkodobé investičné nástroje. Ten, kto akcie nakupuje a obratom predáva, pri konečnom účtovaní väčšinou ostávajú len oči pre plač. Krátkodobý zisk z obchodovania s akciami môžeme v veľkom zrovnávať s náhodnou výhrou pri hre v kasíne. Myslite vždy na to, že musíte zarobiť aj na poplatky obchodníkov s cennými papiermi.

Skončite už aj baviť sa o výnosoch akcií z pohybu kurzov. Akcie neponúkajú len toto zhodnotenie. Ich vlastníctvo zakladá právo na výplatu dividendy, teda podiel na zisku akciovej spoločnosti. Ako akcionár sa môžete podieľať na výnosoch rôznych spoločností aj takých firiem ako Coca-Cola, Microsoft, Siemens alebo Nokia.

Pokúša Vás investícia do akcií, zoznámte sa s tím, ako postupovať. Pozrite sa na aktuálny vývoj na domácej burze a zahraničných trhoch … alebo si prečítajte zaujímavé odporúčania, ktoré sa pri nákupu akcií môžu vždy zísť!

Zdroj: finance.sk