Spoznajte nás

10 rokov skúseností v oblasti nehnuteľností

„Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde ti rozumejú.“

Christian Morgenstern

FIRST CLASS REALITY

ponúka svojim klientom individuálny prístup a prvotriedne služby v oblastiach kúpy, predaja, prenájmu a investícií do nehnuteľností.

Prostredníctvom našich obchodných partnerov vieme zabezpečiť komplet servis v oblasti nehnuteľností.

Hlavnou myšlienkou FIRST CLASS REALITY
je skutočné precízne a detailné riešenie každej potreby klienta a takýmto spôsobom skutočné poskytnutie prvotriednej služby.

Prvotriedna služba je ďalej posilňovaná skupinou profesionálov z rôznych oblastí, ktorý spolu riešia konkrétne potreby klientov a takýmto spôsobom hľadajú skutočne najlepšie možné riešenia.

Spravíme všetko čo je v našich silách pre Vašu spokojnosť !

FAQ

Sme tu, aby sme Vám pomohli s akýmikoľvek otázkami

× nehnuteľnosť prehliadneme, pripravíme prezentačné portfólio × zabezpečíme aktuálny výpis listu vlastníctva, snímku z katastrálnej mapy × na požiadanie zabezpečíme vyhotovenie znaleckého posudku × určíme tržnú cenu nehnuteľnosti prípadne reálnu cenu prenájmu × na základe dohody spíšeme zmluvu o sprostredkovaní × eliminujeme prípadné prekážky predaja / prenájmu × zaradíme nehnuteľnosť do našej databázy a prezentujeme ju × zabezpečíme osobné obhliadky nehnuteľnosti potenciálnymi záujemcami × zabezpečíme komplexný právny servis, poradenstvo spojené s predmetnou nehnuteľnosťou × vybavíme formality na Katastri nehnuteľností, iných úradoch za Vás × ponúkame zastupovanie Vašich záujmov pri rokovaniach s inými zmluvnými partnermi × individuálny prístup a nadštandardný servis podľa požiadaviek
× zaznamenáme si presné definície Vašich požiadaviek na nehnuteľnosť × na základe dohody spíšeme zmluvu o sprostredkovaní × predložíme portfóliá nehnuteľností, ktoré vyhovujú Vašim požiadavkám × zabezpečíme osobnú obhliadku vybraných nehnuteľností × v prípade záujmu je možné nehnuteľnosť rezervovať formou zloženia zálohy u notára alebo v banke × zabezpečíme komplexný právny servis, poradenstvo spojené s predmetnou nehnuteľnostou × pripravýme najlepší spôsob financovania, zabezpečíme potrebné podklady × ponúkame poradenstvo, finančnú analýzu v oblasti nehnuteľností × individuálny prístup a nadštandardný servis podľa požiadaviek
× rôzne možnosti financovania × zvýhodnené úrokové sadzby × hypotéka aj bez preukázania príjmu × financovanie s min. vlastnej hotovosti × nízke úverové splátky × individuálne porovnávame produkty bánk a tak vyberáme z najširšej ponuky na trhu × všetky služby spojené s vybavením úveru poskytujeme zdarma × služby osobného úverového poradcu × komplexné riešenie v rátane stavebného sporenia a poistenia × komplexné služby v oblasti financovania
× kúpa bytu, rodinného domu alebo rekreačného objektu × kúpa stavebného pozemku × výstavba, prestavba, nadstavba a rekonštrukcia nehnuteľnosti × kúpa spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti × vysporiadanie spoluvlastníckych podielov nehnuteľnosti × refinancovanie vlastných finančných prostriedkov investovaných do nehnuteľnosti × ďalšie investičné akcie podľa dohody
× všetky úkony spojené s prevodom, prenájmom a vyporiadaním nehnuteľností vrátane návrhu na vklad do katastra nehnuteľností SR × kúpne zmluvy × darovacie zmluvy × zámenné zmluvy × nájomné zmluvy bytových a nebytových priestorov × zmluvy o zriadení vecného bremena (doživotné právo užívania, právo prechodu, …) × zmluvy o zabezpečovacom prevode práva × iné právne služby podľa požiadaviek
× vyhotovenie geometrických plánov × na rozdelenie nehnuteľností × na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam × na zriadenie vecného bremena k pozemkom × na obnovenie pôvodných pozemkov × na zameranie novostavieb ku kolaudácii × vytyčovanie hraníc pozemkov × polohopisné a výškopisné meranie pre projektové podklady × vytyčovanie stavieb a inžinierskych sietí × zameranie skutočného vyhotovenia stavieb a inžinierskych sietí (voda, elektrina, kanalizácia, plyn, telefón) × komplexná dodávka geodetických prác od projektovania, počas výstavby, až po kolaudáciu
× znalecké posudky a odhady × územné rozhodnutie × stavebné povolenie × stavebný dozor × kolaudačné rozhodnutie × energetický certifikát
× získavanie vstupných podkladov pre investičný zámer × štúdie stavby × dokumentácie k územnému rozhodnutiu a jeho prejednanie s úradmi vrátane zaistenia územného rozhodnutia × dokumentácie k stavebnému povoleniu a jeho prejednanie s úradmi vrátane zaistenia stavebného povolenia × vypracovanie realizačnej dokumentácie × dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby × autorský dozor projektanta × spoluprácu pri kolaudácii stavby vrátane zaistenia kolaudačného rozhodnutia × rozpočty stavebnej časti

Pri našej činnosti jednáme vždy kvalifikovaným spôsobom, v dobrej viere, čestne, zdvorilo, v súlade s dobrými mravmi a platnými právnymi normami Slovenskej republiky.

Pri rokovaniach presadzujeme skutočné záujmy a práva klienta a v žiadnom prípadeich ich našim vystupovaním nepoškodzujeme.

Vždy presadzujeme princípy rovnoprávnosti, nestranného jednania voči všetkým bez ohľadu na ich rasu, náboženské vyznanie, národnosť, politickú prislušnosť, pohlavie, vek a podobne.

Volíme také postupy jednania, aby sme nezneužili svojho postavenia v neprospech klienta.

Pokiaľ nám klient poskytne dôverné informácie, ktoré sú bežne nedostupné tretím osobám tieto informácie bez povolenia klienta ostanú nezverejnené a to aj po ukončení spolupráce.

Považujeme si za povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám o všetkých obchodných prípadoch a to aj po ich ukončení.

Spolupracujeme s ostatnými realitnými kanceláriami pokiaľ je to v záujme klienta. Pri takejto spolupráci spolupracujúcu realitnú kanceláriu úmyselne nepoškodíme, rešpektujeme zásady dobrej spolupráce, zdvorilosti a obchodného partnerstva.

Priamo alebo nepriamo sa nezapojujeme do žiadnej činnosti, ktorá by mohla byť pokladaná za vyhľadávanie alebo vymáhanie úplatku, nelegálnych provízii alebo iných platieb či výhod.

Vždy jednáme v prospech klienta ktorého reprezentujeme a šírime jeho dobré meno.

Pre vlastný prospech a potrebu si neprivlastníme žiadne finančné prostriedky, zdroje alebo majetok spoločnosti, spolupracovníkov, klientov či obchodných partnerov.

Sme si vedomí zodpovednosti v procese obchodovania s nehnuteľnostami a preto sa stále zdokonalujeme vo všetkých oblastiach realitnej činnosti ako aj v nadštandardných službách.

Ideme na to ?

Svet nehnuteľností jednoducho milujeme, nieje to pre nás len práca.

Je to životný štýl, nadšenie, presvedčenie, odovzdanie a neúnávné vzdelávanie.

Toto všetko pre náš pocit sebarealizácie a v neposlednom rade pre spokojnosť Vás, našich klientov a obchodných partnerov.

Tak ako ?  Ideme na to ?

Čakáme na Vašu správu