Slovník

A

Appreciation ( zhodnotenie )

Mena sa zhodnocuje, pokiaľ sa jej cena v odpovedi na dopyt zvyšuje. Je to aj nárast hodnoty aktív. Depreciation je opakom Appreciation.

Ask ( ponuka )

Ask je cena, za ktorú na trhu kupujeme ONLINE dané aktívum (je to najnižšia cena, za ktorú je dané aktívum nožné na trhu kúpiť). Môže sa označovať aj ďalším anglickým názvom Offer. Ask alebo Offer ( BUY je kúpa ) je opakom Bid ( SELL je predaj )

B

Base Currency (podkladová alebo základná mena)

Na FOREXe sa obchodujú vždy dve cudzie meny proti sebe v menovom páre alebo Crosse (Cross rates). Hlavná mena je prvá mena daného menového páru napríklad v páre EUR/USD je hlavnou menou Euro. Všeobecne je podkladovou menou tá mena, v ktorej investor vedie svoje účtovné knihy. Na FX trhoch je bežne považovaný za podkladovú menu pre menové páry americký dolár, čo znamená, že menové páry sú vyjadrené v jednotkách $1 doláru k ostatným menám. Najdôležitejšími výnimkami z tohoto pravidla sú GBP ( Britská libra ), EUR ( Euro ) alebo aj AUD ( Austrálsky dolár ).

Bear (medveď)

Bear je investor, ktorý verí, že trh má klesajúci trend.

Bear Market (medvedí trh)

Bear Market je trh, ktorý má klesajúci trend a v ktorom sa očakáva, že prepad cien bude pokračovať aj do budúcnosti.

Bid ( dopyt )

Bid je cena, za ktorú na trhu predávame ONLINE dané aktívum (je to najvyššia cena, za ktorú je dané aktívum nožné na trhu predať). Bid ( SELL je predaj ) je opakom Ask alebo Offer ( BUY je kúpa )

Broker

Registrovaný sprostredkovateľ na nákup alebo predaj finančných derivátov ako sú napríklad komodity a akcie.

Bull (býk)

Bull je investor, ktorý verí, že trh má stúpajúsi trend.

Bull Market (býčí trh)

Bull Market je trh, ktorý má stúpajúci trend a v ktorom sa očakáva, že stúpanie cien bude pokračovať aj do budúcnosti.

C

Candlestick Chart

Graf, v ktorom je vyznačené obchodné rozpätie určitého časového obdobia, vrátane otváracej a zatváracej ceny. Pokiaľ je otváracia cena vyššia ako cena zatváracia, sviečka je červená. Pokiaľ je zatváracia cena vyššia než cena otváracia, sviečka je zafarbená na zeleno.

CFDs, Contracts For Diference ( rozdielový kontrakt )

CFD je pákový spôsob obchodovania akcií. Investor môže nakúpiť CFD v x-násobnom objeme peňažných prostriedkov ktoré má k dispozícií. Pomerom k tomuto násobku sa mení zisk, ale aj strata.

Cross Rate ( krížový kurz alebo menový kros )

Cross Rate je dvojica mien z ktorých ani jedna nesmie byť americký dolár (USD). Ak obchodujeme dve meny, z ktorých je jedna USD, voláme túto dvojicu pár.

D

Day Order, D.O. (denná objednávka)

Day Order je objednávka, ktorá je platná do konca obchodného dňa. Ak sa objednávka nevyplní do konca dňa, bude zrušená. Na FOREXe je za koniec dňa považovaný čas 22:00 GMT. Pre CFD, komodity a akcie je za koniec dňa považovaný čas uzavretia burzy v daný deň.

Day Trading ( denné obchodovanie )

Denné obchodovanie je otvorenie a uzavretie pozície alebo pozícií v priebehu jedného obchodného dňa.

Depreciation (znehodnotenie)

Mena, ktorá stráca na hodnote oproti jednej alebo viacerim menám. Mena oslabuje dôsledkom prirodzenej ponuky trhu. Je to tiež pokles hodnoty aktív. Appreciation je opakom Depreciation.

Derivát

Deriváty sú inštrumenty, ktoré sú derivované alebo odvodené od jednotlivých aktív. Takýmito aktívami sú napríklad akcie, dlhopisy, zahraničné meny alebo komodity. Od týchto takzvaných podkladových aktív sú deriváty odvodené tak, že predstavujú pohľadávku či záväzok nakúpiť, predať či vymeniť toto podkladové aktívum k určitému dátumu za určitých, dopredu dohodnutých podmienok. Vďaka tomu sa potom i cena derivátov odvodí od ceny týchto podkladových aktív. Pokiaľ je podkladovým aktívom finančné aktívum, tak hovoríme o finančných derivátoch.

Devíza

Devíza je cudzia mena na bankovom účte. (Valuta je cudzia mena držaná v hotovosti.)

Devízový trh

Devízový trh je trh cudzích mien alebo trh kde sa obchoduje cudzia mena voči domácej mene. Volá sa skrátene FOREX alebo aj Foreign Exchange.

Dollar Rate ( dolárová sadzba )

Keď je premenná čiastka cudzej meny uvádzaná voči jednej jednotke USD, bez ohľadu na to, kde je sprostredkovateľ alebo v ktorej mene údaj požaduje. Veľkou výnimkou je sadzba GBP/USD, ktorý sa uvádza USD voči GBP.

Drawdown

Drawdown – hodnota najväčšieho poklesu vloženého kapitálu.

E

Economic Indicator ( ekonomický indikátor )

Vládou zverejňované štatistiky, ktoré vyjadrujú aktuálny ekonomický stav v krajine. Medzi bežné indikátory patrí miera nezamestnanosti, hrubý domáci produkt, inflácia, maloobchodný predaj, atd. …

Entry Orders ( vstupné objednávky )

Entry Orders sú objednávky do budúcnosti, ktoré keď sa aktivujú otvoria ďalšiu novú pozíciu.

ERM

Exchange Rate Mechanism ( mechanizmus menových kurzov )

Exit orders ( výstupné objednávky )

Exit orders sú objednávky do budúcnosti, ktoré keď sa aktivujú uzavrú otvorenú pozíciu.

F

FED – Federal Reserve System ( Federálny rezervný systém )

Federal Reserve System je centrálna banka USA. FED sa skladá z rady guvernérov a 12-tich regionálnych bánk. Jeho hlavným cieľom je zabezpečovať vývoj stabilnej meny a ekonomického rastu, regulovať americké bankové inštitúcie a zabezpečovať stabilitu finančného systému v krajine. FED je hlavne zodpovedný za monetárnu politiku krajiny, ktorú ovláda zmenou nákladov a dostupnostou peňazí.

Hlavným rozhodovacím orgánom FEDu je FOMC (Federal Open market Comittee), ktorý rozhoduje napríklad aj o úrokových sadzbách.p>

FOMC

FOMC (Federal Open Market Committee) je hlavným rozhodujúcim orgánom Federálneho rezervného systému (FEDu).

FOREX, FX ( Foreign Exchange )

FOREX alebo FX je trh cudzích mien. Názov trh cudzích mien pochádzajúca z anglického názvu Foreign Exchange. Tento finančný trh cudzích mien je najväčším finančným trhom na svete. Obchodujú sa na ňom napríklad menové páry EUR/USD alebo EUR/GBP…

Fundamental Analysis ( fundamentálna analýza)

Analýza ekonomických faktorov trhu.

FUTURES (termínové obchody)

FUTURES je záväzok nakúpiť alebo predať dané aktívum v stanovenom čase v budúcnosti.

G

G.T.C. (Good Till Cancelled)

G.T.C. objednávka, ktorá platí pokiaľ nebude manuálne zrušená alebo vykonaná pri dosiahnutí definovaných trhových podmienok.

Gap ( medzera )

Gap alebo obchodná „diera“ predstavuje takú oblasť grafu, kde sa za danú cenu a čas neobchodovalo. Najčastejšie Gap nájdeme na denných grafoch vtedy keď otváracia cena ( OPEN ) bola rozdielna ako uzatváracia cena ( CLOSE ) predošlého dňa.

H

Hedging ( istenie proti strate )

Obchody istené proti strate sú také obchody, ktoré chránia dané aktívum alebo pasívum proti kolísaní menového kurzu. Chránia aktívum proti kurzovým stratám.

House Price Index ( Index cien domov )

House Price Index je dôležitým priemerom cien rôznych vybratých štandardných obydlí. House Price Index slúži ako smerový indikátor celkového ekonomického rastu krajiny.

HDP – hrubý domáci produkt

Hrubý domáci produkt je najpoužívanejším ukazovateľom stavu ekonomiky. HDP predstavuje hodnotu všetkých tovarov a služieb vyprodukovaných danou krajinou za dané časové obdobie.

I

IMF

International Monetary Fund ( Medzinárodný menový fond )

Intradenní obchodník

Intradenný obchodník je obchodník, ktorý zhodnocuje kapitál v priebehu jedného obchodného dňa. ( od 7h do 21h ) Nikdy nemá otvorené svoje pozície cez noc.

K

Kĺzavý priemer

Je to priemer posledných zatváracích cien ( CLOSE ), ktorý vypočítate tak, že spočítate určitý počet posledných uzatváracích cien a vydelíte ho ich počtom.

Kros

Kros alebo menový kros tiež Cross Rate je dvojica mien z ktorých ani jedna nesmie byť americký dolár (USD). Ak obchodujeme dve meny, z ktorých je jedna USD, voláme túto dvojicu pár.

Guľaté dno

Guľaté dno patrí do kategórie „counter-trend“ v preklade „proti-trendových“ formácií. Pokiaľ guľaté dno vznikne, znamená to možné otočenie trendu.

Guľatý vrchol

Guľatý vrchol patrí do kategórie „counter-trend“ v preklade „proti-trendových“ formácií. Pokiaľ guľatý vrchol vznikne, znamená to možné otočenie trendu.

L

Leverage ( pákový efekt )

Leverage je „páka“ ktorá dáva obchodníkovi možnosť znásobiť vstupný kapitál ako aj prípadný zisk alebo stratu.

Likvidita

Je to schopnosť trhu zobrať veľké transakcie s minimálnym alebo žiadnym vplyvom na stabilitu ceny. Dostatočne likvidný trh znamená, že obchodník môže pozíciu otvoriť i uzavrieť v podstate kedykoľvek a dosiahne zisk. Ak je trh málo likvidný, môže sa stáť, že pozíciu je možné uzavrieť len za horšiu cenu.

Limit

Limit je objednávka ktorá sa používa na vstup do pozícií alebo výber ziskov za vopred definovaných podmienok v budúcnosti.

Príkaz Limit na nákup sa používa pri objednávke ceny pod trhovú cenu. Limitný príkaz na nákup je vykonaný keď cena Ask alebo Offer dosiahne alebo prelomí vopred zvolenú cenu. Ak sa tento príkaz zadá nad trhovú cenu, tak sa zrealizuje okamžite.

Príkaz Limit na predaj sa používa pri objednávke ceny nad trhovú cenu. Limitný príkaz na predaj je vykonaný keď cena Bid dosiahne alebo prelomí vopred zvolenú cenu. Ak sa tento príkaz zadá pod trhovú cenu, tak sa zrealizuje okamžite.

Long ( dlhý )

Obchodník ktorý je Long, má otvorenú pozíciu ktorej hodnota rastie s rastom jej ceny. Long ( dlhý ) je opakom Shortu ( krátky ).

Lot

Lot je štandardná jednotka finančného inštrumentu ktorú určuje burza alebo regulačný orgán. Zaužívaná veľkosť jedného Lotu je hodnota 100,000. Ak otvoríme obchod v objeme 1 Lot EUR/USD, tak je to objem 100,000 EUR/USD.

LTD – Last Trading Day ( posledný deň obchodovania )

Úplne definitívne posledný deň, kedy je možné kontrakt ktorý vlastníte predať niekomu na trhu a zbaviť sa tak svojho záväzku fyzického prevzatia komodity.

M

Margin ( marža – kolaterál )

Margin je hotovosť ktorú zložil obchodník na svoj obchodný účet a s ktorou plánuje obchodovať. Môžeme povedať, že je to finančná záruka zložená u brokera, ktorá slúži na zabezpečenie obchodu s derivátom. Konkrétne obchodovanie prebieha tak, že nekupujeme reálne aktívum (akcie, komodity, …), ale len jeho derivát (CFD, Futures, …), na ktorého nákup nám požičia broker v prípade, že u neho zložíme maržu alebo finančnú záruku. Z tejto finančnej záruky sa čerpajú prípadné straty a naopak prípadný zisk finančnú záruku zvyšuje. Obchod s pákovým efektom na maržu nám dáva možnosť kúpiť si aktívum v hodnote určitého násobku nášho kapitálu.

Margin Call ( depozitné vyzvanie )

Žiadosť brokera alebo sprostredkovateľa obchodovania o doplnenie hotovosti ktorú zložil obchodník na svoj obchodný účet nakoľko pozícia alebo pozície, ktoré ma obchodník otvorené idú do straty a už nestačí na pokrytie obchodu Margin na účte. Ak obchodník Margin nedoplní jeho pozície sa automaticky uzavrú po vyčerpaní celého Marginu. Hovorí sa tomu, že obchodník „vymazal účet“. Druhá možnosť je že obchodník Margin doplní a ide do rizika, že pôjde viac do straty alebo pomocou ďalšieho obchodovania (napríklad priemerovaním) sa mu podarí stratu premeniť na zisk.

Market Maker ( tvorca trhu )

Dealer, ktorý pravidelne uskutočňuje kotácie kurzu Bid aj Ask a tvorí finančné inštrumenty, ktoré zabezpečujú dvojstranný trh.

Market Order

Market Order je objednávka na nákup alebo predaj daného aktíva v momente jej zadania brokerovi alebo sprostredkovateľovi a to za najlepšiu možnú cenu na trhu.

Minilot

Mini-Lot má hodnotu 0,1 Lotu. Lot je štandardná jednotka finančného inštrumentu ktorú určuje burza alebo regulačný orgán. Zaužívaná veľkosť jedného Lotu je hodnota 100,000.

Veľkosť jedného Mini-Lotu na FOREXe je 10,000 a tiež je to štandardná jednotka finančného inštrumentu ktorú určuje burza alebo regulačný orgán. Ak otvoríme obchod v objeme 1 Mini-Lot EUR/USD, tak je to objem 10,000 EUR/USD.

N

Nonfarm Payroll

Nonfarm Payroll je ekonomické vyhlásenie, vyhlasované raz za mesiac a hovorí o zmene počtu pracovných miest v USA. Štatistika nám hovorí o údajoch posledných troch mesiacov o všetkých zamestnancoch okrem vládnych. Tento údaj nám naznačuje zmeny v zamestnanosti za minulý mesiac, upresňuje údaje druhého mesiaca a prináša konečné údaje tretieho mesiaca späť.

O

O.C.O. (One Cancelles the Other )

One Cancelles the Other je objednávka ktorá sa skladá z dvoch objednávok spojených tak, že ak sa jedna z nich vykonaná, druhá bude automaticky zrušená. Napríklad: zadáme si objednávku súčastne na nákup aj predaj EUR/USD, pri poklese trhu o 20 Pipov nakupujeme 1 Lot a pri náraste trhu o 20 Pipov predávame 1 Lot. Ak sa jedna s týchto podmienok naplní automaticky sa tá druhá ruší.

Trade balance ( obchodná bilancia, čistý export )

Trade balance je rozdiel medzi finančnou hodnotou exportu a importu krajiny za určité časové obdobie. Výsledok rozdielu vývozu / dovozu tovarov / služieb môže byť kladný ( obchodný prebytok ) alebo záporný ( obchodný deficit ).

Open Position ( voľná / otvorená pozícia )

Akákoľvek otvorená pozícia, ktorá nebola zrušená rovnakým objemom opačného obchodu.

Option (opcie)

Právo, ale ne záväzok, nakúpiť alebo predať dané aktívum, v stanovený deň v budúcnosti, alebo pred ním. Napríklad: zabezpečíme si právo kúpiť 1 kg zlata za opciu 1 000,- EUR do troch mesiacov. To znamená, že máme možnosť kúpiť 1 kg zlata za dohodnutú cenu tri mesiace. Pokiaľ tak neurobíme 1 000,- EUR prepadá v prospech predávajúceho a predávajúci si môže svoj 1 kg zlata predávať ďalej. Kupujúci takto môže špekulovať či je pre neho výhodná kúpa alebo menšia strata.

Offer ( Ask – predaj )

Offer je cena, za ktorú nakupujeme dané aktívum priamo ONLINE na trhu (cena, za ktorú je trh ochotný aktívum predať).

Offer cena na FOREXe je cena, za ktorú môžete nakupovať hlavnú menu ( nákupom meny hlavnej predávate menu vedľajšiu ). Napríklad: nakúpime 100,000 EUR/USD za kurz 1,13 – tak to znamená, že máme nakúpené 100 000,- EUR (euro) a predané 113 000,- USD (americký dolár).

Pri kotácií (zaznamenávaní menových kurzov) menového páru sa Bid cena píše ako prvá, Offer ako druhá. Napríklad cena 1,1371/74 udáva Bid 1,1371 (predávate za trhovú cenu) a Offer 1,1374 (nakupujete za trhovú cenu).

Order ( objednávka )

Order je nástroj, ktorým oznamujeme brokerovi náš nákup alebo predaj určitého aktíva za dopredu určených podmienok. Objednávky môžu byť napríklad: Market Order trhové objednávky – najčastejšie stop alebo limit.

Overnight Trading ( nočné obchodovanie )

Obchodovanie ( nákup a predaj ) v noci ( od 21h do 7h ráno).

P

Pair ( menový pár alebo aj menový kros )

Pair je základná dvojica mien, ktoré sa voči sebe na FOREXe obchodujú, pričom jedna z týchto mien je americký dolár ( USD ). Pri obchodovaní dvoch mien, okrem USD, voláme túto dvojicu mien menový kros.

Pip ( bod, najmenší pohyb )

Jeden Pip je najmenšia cenová zmena daného aktíva, ktorú broker alebo sprostredkovateľ poskytuje.

Pre EUR/GBP je jeden Pip 0,0001.

Q

Quote currency ( vedľajšia mena )

Na FOREXEe obchodujeme dve meny navzájom proti sebe v menovom páre alebo krose. Vedľajšia menoa (Quote currency) je druhá mena menového páru alebo krosu ktorý obchodujeme. Napríklad pri páre EUR/GBP je vedľajšou menou GBP.

R

Rate

Cena jednej meny vyjadrená pomocou meny druhej.

Retail Sales Index ( index maloobchodných tržieb v USA )

Retail Sales Index meria predaj tovarov spotrebiteľom v maloobchodných reťazcoch. Index je vyhlasovaný raz mesačne a je často vnímaný ako obraz spotrebiteľskej dôvery.

Resistance (odpor – na hornej hranici grafu)

Rezistencia je cena, nad ktorú sa dané aktívum nedokázalo dostať v určitom čase. Na tejto cenovej úrovni vstupujú do pozícií záujemci o predaj a tak „vytvárajú odpor“ ďalšiemu rastu ceny. Obchodníci vstupujú do opačných pozícií a tak bránia ďalšiemu pokračovaniu aktuálneho trendu. Pri technickej analýze sa používa rezistentná línia. Rezistentná línia je horizontálna čiara vedená cez bod rezistencie a vyznačuje silný odpor k ďalšiemu rastu ceny nad túto čiaru.

Ďalšie rezistencie ktoré poznáme sú historická rezistencia a umelá technická rezistencia ktorá sa zisťuje výpočtom a vyjadruje ju pivotný bod.

S

Short ( krátky )

Obchodník je Short alebo tiež Shortujete ( ide na krátky obchod ), pokiaľ má otvorenú pozíciu a predané aktívum ktorého hodnota rastie s klesaním jeho ceny. Short ( krátky ) je opakom Long ( dlhý )

Speculation ( špekulovanie )

Speculation je otvorenie obchodnej pozície nákupu alebo predaja aktíva za účelom dosiahnutia zisku.

Slippage ( sklz )

Slippage je rozdiel medzi požadovaným a skutočne získaným plnením uzavretia obchodu.

Spot

Základný FOREXový obchod.

Spread ( rozpätie )

Spread je rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. Obchodné poplatky – spready sú jedným z hlavných zdrojov príjmov brokera alebo sprostredkovateľa obchodovania.

Stop ( stop )

Stop objednávka slúži na ukončenie stratového obchodu a tak na zabezpečuje ochranu investície pred väčšou stratou akú už má obchodník na svojom účte.

Stop objednávka na predaj zabezpečuje predaj aktíva pri dosiahnutí definovanej úrovne ceny – Bid.

Stop objednávky na nákup zabezpečuje nákup aktíva pri dosiahnutí definovanej úrovne ceny – Offer ( Ask ).

Stop-loss ( S/L )

Stop-loss je objednávka rovnaká ako Stop z rozdielom že objednávka stop je zadávaná ako vstupná aj výstupná a objednávka Stop-loss je len výstupná objednávka v podobe dosiahnutej straty na už prebiehajúcom obchode.

Support ( podpora – na spodnej hranici grafu )

Support je cena, pod ktorú sa dané aktívum nedokázalo dostať v určitom čase. Na tejto úrovni preto vstupujú do pozície ďalší záujemci o predaj a tak „podporujú“ rast ceny. Obchodníci vstupujú do opačných pozícií a tak bránia ďalšiemu pokračovaniu aktuálneho trendu. Pri technickej analýze sa používa suportná línia. Suportná línia je horizontálna čiara vedená cez bod suportu a vyznačuje silný odpor k ďalšiemu poklesu ceny pod túto čiaru.

Ďalšie suporty ktoré poznáme sú historický suport a umelý technický suport, ktorý sa zisťuje výpočtom a vyjadruje ho pivotný bod.

Swap ( zmena )

Dohoda dvoch strán o zmene poradia budúcich platieb. Pri menovej výmene sú to výmeny platieb v dvoch menách, z nich jednou je často USD.

T

Take profit ( T/P alebo vybrať zisk )

Take profit je objednávka rovnaká ako Limit z rozdielom že objednávka Limit je zadávaná ako vstupná aj výstupná a objednávka Take profit je len výstupná objednávka v podobe dosiahnutého profitu / zisku na už prebiehajúcom obchode.

Technical Analysis ( technická analýza )

Technical Analysis je analýza založená na skúmaní technických ukazovateľov trhu ( analýza grafov, kĺzavé priemery, objem obchodov ). Popri technickej analýze sa často aplikule aj Fundamental Analysis ( fundamentálna analýza). Fundamental Analysis je analýza ekonomických faktorov trhu.

Tick ( Pip )

Tick je minimálny pohyb ceny.

Trailing Stop ( vlečený stop )

Trailing Stop je špeciálna objednávka Stop-lossu. Trailing Stop je uzatvorenie obchodu po naplnení dopredu definovaného počtu Pipov od aktuálnej ONLINE ceny. Napriklad: otvoríme pozíciu na 1,3000 nákup EUR/USD. Zadefinujeme si Trailing Stop na 20 Pipov čo znamená že 20 Pipov je naša maximálna strata. Nasledovné nadstavenie obchodného príkazu znamená, že ak bude cena stúpať na 1,3566 Trailing Stop ju nasleduje obchod zostáva otvorený ( nieje definovaná hranicu zisku ), ale akonáhle cena klesne o 20 Pipov napríklad z 1,3566 na 1,3546 obchod sa uzavrie bez ohľadu na stratu alebo zisk (samozrejme v tomto konkrétnom prípade je obchod ziskový +546 Pipov ).

Trendlines ( trendové čiary )

Trendlines sú základným nástrojom technickej analýzy.

V

Valuta

Valuta je cudzia mena držaná v hotovosti. ( Devíza je cudzia mena na bankovom účte. )

Volatilita ( pohyb trhu )

Volatilita je údaj ktorý hovorí o tom akou rýchlosťou sa pohybuje cena na trhu. Keď je trh rýchli je na ňom možné za krátky čas viac zarobiť, ale aj stratiť.

Volume ( objem )

Hodnota Volume nám odzrkadľuje, počet obchodov v daný okamžik ( silu obchodovania ).

W

Whipsaw

Whipsaw je slangový výraz pre trh ktorý má veľmi veľkú volatilitu, na tomto trhu je rýchly rast ceny nasledovaný rovnako veľkým prepadom. Napríklad veľmi volatilný je FOREXový trh GBP/JPY.

Y

Yard ( Jarda )

Anglicky slangovo miliarda.