ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť FIRST CLASS HOLDING s.r.o., Námestie osloboditeľov 87, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 056 831, Reg. OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 54311/L (ďalej len „FIRST CLASS HOLDING„) na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na webovej stránke www.firstclass.sk .

Cieľom tohto dokumentu bude Vás oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sa týkajú spracovania Vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si tieto zásady spracovania osobných údajov prečítali. Pokiaľ budete mať akékoľvek ďalšie otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na e-mail firstclass@firstclass.sk alebo poštou na vyššie uvedenú adresu.

Spracovávame Vaše osobné údaje zo zákonom stanovených dôvodov, za účelom plnenia zmluvy alebo na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ sa nejedná o spracovanie osobných údajov ani v jednom z týchto troch uvedených dôvodov, potom si vyžiadame Váš súhlas. Dbáme na to, aby Vaše osobné údaje boli spracovávané v súlade s nasledujúcimi zásadami:

  • rozumné medze, to znamená, že Vaše osobné údaje používame v nevyhnutnom rozsahu na splnenie účelu, za akým sú poskytované;
  • transparentnosť, inými slovami Vás vopred informujeme, aké osobné údaje spracovávame, prečo, ako dlho a komu Vaše osobné údaje odovzdávame; a
  • bezpečnosť, vždy pracujeme s technológiami a internými postupmi tak, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí; samozrejmosťou je, že naše vnútorné nastavenia sledujeme, hodnotíme a prijímame v súlade s vývojom moderných technológií.

Pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu sú nižšie uvedené pojmy, ktoré sa v týchto zásadách často opakujú:

Distribútor

fyzická alebo právnická osoba, ktorá ponúka a predáva tovar z nášho E-shopu v rámci svojej distribútorskej základne tvorenej tretími osobami, ktoré môžu ale nemusia byť našimi koncovými zákazníkmi;

E-Shop

internetový obchod prevádzkovaný správcom, dostupný na https://www.firstclass.sk;

GDPR

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679;

Obchodné oznámenie

spravidla e-mailová správa alebo sms odosielaná Užívateľovi za účelom propagácie obdobných výrobkov a služieb;

Objednávka

dokončená transakcia Zákazníkom a/alebo Distribútorom stlačením príslušného tlačidla „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÚCA K PLATBE“ s úmyslom Zákazníka a/alebo Distribútora uzavrieť kúpnu zmluvu k tovaru, ktorá zaväzuje uhradiť cenu tovaru;

Osobné údaje

akékoľvek informácie o dotknutej osobe, na základe ktorých ho možno priamo alebo nepriamo identifikovať;

Užívateľ

fyzická osoba, ku ktorej sa vzťahujú Osobné údaje, najčastejšie pôjde o Zákazníka a Distribútora alebo o potenciálneho zákazníka, prípadne užívateľa našich webových stránok, označovaný aj ako „Vy“;

Zákazník

je fyzická (spravidla spotrebiteľ) alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar z nášho E-shopu a je koncovým zákazníkom;

Spracovateľ

vykonáva činnosti spracovania osobných údajov na základe zmluvy alebo iného poverenia pre správcu;

Spracovanie osobných údajov

je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktorá je vykonávaná pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie alebo skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie;

Osobitné kategórie osobných údajov

také osobné údaje, ktoré vypovedajú o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, členstve v odboroch, zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby. Genetické a biometrické údaje sa považujú za osobitnú kategóriu údajov, ak sa spracúvajú na účely jedinečnej identifikácie fyzickej osoby;

FIRST CLASS HOLDING s.r.o. vystupuje nielen ako správca Osobných údajov svojich Zákazníkov, potenciálnych zákazníkov a užívateľov webových stránok https://www.firstclass.sk, ale aj ako spracovateľ Osobných údajov, ktoré mu boli zverené Distribútormi v rámci ich distribútorskej činnosti.

1 KEDY JE FIRST CLASS HOLDING SPRÁVCOM A KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

FIRST CLASS HOLDING správcom. Správcom Osobných údajov je spoločnosť FIRST CLASS HOLDING s.r.o., Námestie osloboditeľov 87, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 056 831, Reg. OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 54311/L (ďalej tiež len „my“ alebo „správca“ alebo „FIRST CLASS HOLDING“). FIRST CLASS HOLDING je vždy správcom osobných údajov svojich Zákazníkov, Distribútorov, potenciálnych zákazníkov a užívateľov webových stránok.

Kontakt: firstclass@firstclass.sk

2 KEDY JE FIRST CLASS HOLDING SPRACOVATEĽOM

FIRST CLASS HOLDING spracovateľom. Pokiaľ FIRST CLASS HOLDING spracováva Osobné údaje zákazníkov svojich Distribútorov, potom tak robíme ako spracovateľ, a to v súlade s pokynmi našich Distribútorov.

Ako náš Distribútor môžete do nášho online systému importovať osobné údaje, ktoré ste zhromaždili od svojich zákazníkov. Nemáme žiadne priame vzťahy s vašimi zákazníkmi (zákazníkmi Distribútora), a z tohto dôvodu nesiete zodpovednosť za to, akým spôsobom zhromažďujete a spracovávate Osobné údaje týchto osôb. Najmä pokiaľ chcete týmto osobám zasielať obchodné oznámenie, je potrebné splniť zákonné povinnosti, ktoré vás na to oprávňujú.

Ochranu Osobným údajom zákazníkov Distribútora poskytujeme v medziach Spracovateľskej zmluvy.

Pokiaľ ste zákazníkom nášho Distribútora a už nechcete byť súčasťou jeho databázy, kontaktujte priamo Distribútora. Pokiaľ kontaktujete priamo nás, môžeme vaše informácie odstrániť alebo aktualizovať v primeranom čase a po upozornení Distribútora na vašu požiadavku.

3 FIRST CLASS HOLDING SPRÁVCA: AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME

Spracovávame o Vás tieto kategórie Osobných údajov:

meno, priezvisko, titul

kontaktné údaje (najmä e-mail, telefónne číslo),

adresu pre doručovanie,

fakturačné údaje a bankové spojenie (údaje nevyhnutné na vedenie účtovníctva a realizáciu platieb za tovar),

identifikačné údaje podnikateľa (ak ste podnikateľ),

dátum narodenia,

poznámka k Objednávke;

informácie, ktoré nám poskytnete v rámci komunikácie s nami (najmä sa bude jednať o Vaše otázky a odpovede na Vaše otázky, komunikácia s Vami),

login k užívateľskému účtu a správaniu v užívateľskom účte (najmä údaje vyplnené Užívateľom v užívateľskom účte, nákupnú históriu, čas registrácie, dátum poslednej aktualizácie profilu),

IP adresa,

cookies.

Nespracovávame Zvláštne kategórie osobných údajov.

4 FIRST CLASS HOLDING SPRÁVCA: AKÝM SPÔSOBOM SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Všeobecne na Spracovanie osobných údajov. Vaše osobné údaje spracovávame v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami našimi Zákazníkmi a/alebo Distribútormi. Ďalej po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcu zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a možného uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (napr. uplatnenie práv z vád tovaru v rámci reklamácie, uplatnenie záruky na tovar a pod.). Prosím vezmite na vedomie, že v niektorých prípadoch môže doba pre Spracovanie osobných údajov byť až 15 rokov po splnení Zmluvy z dôvodu ochrany našich záujmov.

5 FIRST CLASS HOLDING SPRÁVCA: ZA AKÝM ÚČELOM SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Registrácia, zriadenie užívateľského účtu. Poskytujete nám dobrovoľne Osobné údaje zriadením užívateľského účtu v E-shope a ich následnou aktualizáciou. Vďaka zriadeniu používateľského účtu môžete využívať výhody, ktoré používateľský účet ponúka vrátane možnosti účasti v programe FIRST CLASS family.

Webové stránky E-shopu. Spracovávame aj informácie o tom, kedy navštívite a prezeráte si naše webové stránky. Tieto informácie môžu zahŕňať napr. IP adresu, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. Tiež môžeme nahliadnuť do histórie Vášho správania na webových stránkach, napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý ponúkaný tovar je Vám zobrazený. Informácie o Vašom správaní na webe sú však z dôvodu Vášho maximálneho súkromia anonymizované.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja, môžeme spracovávať aj informácie o Vašom mobilnom zariadení (dáta o Vašom mobilnom telefóne a pod.)

Tieto dáta môžeme zhromažďovať ako súčasť protokolu alebo pomocou súborov cookies alebo iných technológií na sledovanie. Pravidlá pre používanie súborov cookies a ďalších technológiách na sledovanie je podrobnejšie popísané v našom Nastavenia cookies.

Zlepšenie poskytovania našich služieb, propagácia tovaru a služieb. Môžeme spracovávať Osobné údaje z verejne dostupných zdrojov, našich zmluvných partnerov a vzájomne ich kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré nám sú dobrovoľne poskytované. Prijímame opatrenia, aby sme zaistili, že tretie strany sú zo zákona oprávnené, aby nám tieto informácie poskytli. Napr. sa bude jednať o demografické informácie, IP adresy a cookies súbory. Dôvodom je zlepšenie poskytovania našich služieb a propagácia našich služieb.

Plnenie zmluvného vzťahu. Zákonným dôvodom pre Spracovanie osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy, resp. riadne vybavenie Objednávky as tým súvisiace povinnosti.

Personalizovaná reklama. Spolupracujeme s tretími stranami, aby sme spravovali a zobrazovali našu reklamu na webových stránkach tretích osôb.

Blog. Na našich webových stránkach máme verejné prístupný blog. Prosím vezmite na vedomie, že akékoľvek informácie, ktoré vložíte do komentára na našom blogu, môže zobraziť ktokoľvek. Pokiaľ sa Vaše Osobné údaje objavia na našom blogu a Vy budete mať záujem ich odstrániť, prosím kontaktujte nás na e-maile firstclass@firstclass.sk . Ak nebudeme môcť odstrániť Vaše Osobné údaje z blogu, budeme Vás o tom informovať a oznámime Vám dôvod.

Súťaže a ďalšie propagačné akcie. Na našich webových stránkach alebo prostredníctvom sociálnych sietí môžeme vykonávať prieskumy, organizovať súťaže alebo iné propagačné akcie. Vaša účasť v našich propagačných akciách je dobrovoľná. V rámci týchto prieskumov, súťaží a propagačných akcií od Vás môžeme žiadať Osobné údaje, napr. meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, užívateľské meno a podobné údaje. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme k správe týchto propagačných akcií alebo aj za iným účelom, pokiaľ je to uvedené v podmienkach konkrétnej propagačnej akcie.

Sociálne siete. Máme profil na Facebooku, Telegrame, Instagrame, YouTube a Twitteri. Všetky informácie, oznámenia alebo materiály, ktoré sú prostredníctvom platformy sociálnych médií poskytované, sú poskytované aj podľa zásad spracovania osobných údajov týchto platforiem. Ochrana osobných údajov je riešená separátne v rámci každej zo spomínaných platforiem.

Registrácia sa k odberu obchodného oznámenia (newsletter). Pokiaľ sa zaregistrujete do nášho newslettera, budeme Vám posielať zaujímavé informácie a ponuky na propagáciu nášho tovaru a služieb na základe Vami udeleného súhlasu. Keď už e-maily nebudete chcieť dostávať, potom kliknite na odhlasovací odkaz, ktorý je v pätičke každého nášho e-mailu.

Obchodné oznámenie pre našich Zákazníkov a/alebo Distribútorov (newsletter). Obchodné oznámenie môžeme posielať na základe nášho oprávneného záujmu propagovať náš tovar a služby Zákazníkom a/alebo Distribútorom, pokiaľ sa sami z odberu obchodných oznámení neodhlásia. To umožňuje jednoduché kliknutie v každom obchodnom oznámením, ktoré zasielame formou e-mailu. Na základe nášho oprávneného záujmu propagovať náš tovar a služby môžeme využiť aj telefónne číslo registrovaného užívateľa za účelom šírenia obchodného oznámenia formou SMS. V takom prípade sa môže užívateľ z odberu SMS odhlásiť krátkou správou na e-mail: firstclass@firstclass.sk . Proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov môžete kedykoľvek vniesť námietku (bližšie v časti venujúcej sa Vašim právam).

Školenia a iné akcie. Organizujeme školenia, semináre, webináre a workshopy. Spracovávame Vaše Osobné údaje, ktoré vyplníte v objednávkovom formulári. Tieto údaje spracovávame za účelom plnenia zmluvy, tj vašej účasti na akcii. Prosím vezmite na vedomie, že z niektorých z týchto akcií môžeme robiť videozáznamy alebo fotografie. Videozáznam z akcie bude slúžiť účastníkom akcie, ale aj ďalším osobám na pozeranie. Fotografie z týchto akcií budeme používať za účelom našej ďalšej propagácie. Snažíme sa o maximálnu anonymizáciu, preto pri fotografiách a videozáznamoch nebudeme uvádzať Vaše meno ani iné údaje, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas (napr. ak sa bude jednať o referenciu). Pokiaľ nebudete mať záujem o Vaše zaznamenanie na fotografie alebo vo videozázname, prosím kontaktujte nás pred konaním akcie na firstclass@firstclass.sk alebo osobne priamo pred konaním na mieste akcie.

Komunikácia so zákazníckou podporou alebo iné otázky. Pokiaľ ste nás kontaktovali e-mailom, telefonicky alebo v rámci kontaktného formulára na našich webových stránkach alebo na sociálnych sieťach, potom Vaše osobné údaje spracovávame na účel vybavenia dotazu.

Platba kartou. Pokiaľ nám zadáte údaje o svojej kreditnej karte, nemáme prístup ku kompletným údajom. Vieme len, že platíte kartou a údaje o karte spracovávajú príjemcovia týchto údajov, ktorí pre nás platbu sprocesujú.

6 ZHRNUTIE ZÁKONNÝCH DÔVODOV A ÚČELOV NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chápeme, že je niekedy pre Vás ťažké sa prehrýzť množstvom textu venujúcemu sa ako, prečo spracovávame Vaše Osobné údaje a kde ich získavame. Aby sme Vám poskytli rýchlo a prehľadne základné údaje o spracovaní Vašich Osobných údajov, zhrnuli sme všetko v tejto prehľadnej tabuľke:

O ktoré Osobné údaje sa jednáÚčel spracovania Osobných údajovZákonný dôvod na spracovanie Osobných údajovDoba spracovaniaSpracovatelia
meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu pre doručovanie a informácie o objednanom tovareVybavenie Objednávky, vedenie užívateľského účtuPlnenie zmluvyPo dobe trvania zmluvného vzťahu Zákazníka a/alebo Distribútora s namiHelios, Asseco Solutions, a.s., Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 14002
ZONER software, a.s., Nové sady 583/18, 602 00 Brno
Abra software a.s., se sídlem Jeremiášova 1422, 155 00 Praha 13
fakturačné údaje, bankové spojenie a informácie o objednanom tovareVedenie účtovníctvaPlnenie zmluvy a plnenie zákonnej povinnostiÚčtovné údaje sú spracovávané po dobu 5 rokov, daňové doklady po dobu 10 rokovAbra software a.s., se sídlem Jeremiášova 1422, 155 00 Praha 13
Klimo Martin, Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 47066695
Petra Erhardtová, Námestie osloboditeľov 65/6, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 40979130
Helios, Asseco Solutions, a.s., Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 14002
meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo Zákazníka a/alebo Distribútora, údaje o uzavretej kúpnej zmluve, nevyhnutné údaje o platbáchVybavenie reklamácie u spotrebiteľov či sťažnostíPlnenie zákonnej povinnostiPo dobu trvania zmluvného vzťahu Zákazníka a/alebo Distribútora s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončeniaRetino.cz s.r.o., sídlem Polská 1621/11, 120 00 Praha 2
meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo Zákazníka a/alebo DistribútoraPriamy marketing (najmä zasielanie newsletterov Zákazníkom a/alebo Distribútorom)Oprávnený záujem2 roky od posledného aktívneho prezretia newslettera, pokiaľ sa z odberu neodhlásite skôrECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2,
TOPefekt s.r.o., B. Němcové 767/13, 787 01 Šumperk
Notifee.cz s.r.o., Spálená 25/95, Praha 1 – Nové Město 110 00 Praha
APPKEEs.r.o., Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava 702 00
TOPefekt s.r.o., B. Němcové 767/13, Šumperk 787 01
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno
pseudo anonymizované identifikátory registrovaných užívateľov, IP adresaAnalýza návštevnosti webových stránok, zabezpečenie našich webových stránok, odhaľovanie chýb servera a prevencia podvodov a útokov na serverOprávnený záujem, SúhlasKonkrétna doba uloženia pri súbore cookies sa líši podľa konkrétneho druhu cookie súborov, počas trvania súhlasuGoogle Ireland Limited, se sídlem Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Smartsupp.com, s.r.o., Šumavská 524/31, Veveří 602 00 Brno
meno, priezvisko, e-mail Zákazníka a/alebo Distribútora a informácie o objednanom tovarePoskytnutie e-mailu Zákazníka a/alebo Distribútora tretej strane za účelom hodnotenia spokojnosti Zákazníkov a/alebo DistribútorovOprávnený záujemPo dobu trvania zmluvného vzťahu Zákazníka a/alebo Distribútora s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončeniaHeureka.cz, Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8,
Zbozi.cz, Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00  Praha 5 – Smíchov
meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, IP adresaOdpoveď na správu zaslanú cez chat, e-mail, alebo sociálne sieteSúhlas so spracovaním za účelom vybavenia dotazuPo vybavení Vášho dotazu budú Osobné údaje vymazané, to neplatí v prípade, že sa stanete naším Zákazníkom a/alebo DistribútoromGoogle Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Smartsupp.com, s.r.o.,Šumavská 524/31, Veveří 602 00 Brno
meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo potenciálnych Zákazníkov a/alebo Distribútorov, IP adresy a ďalšie technické identifikátoryMarketing a propagácia našich webových stránok, tovaru a služiebSúhlasPo dobu trvania súhlasu, doba uloženia cookies sa môže líšiť v závislosti od druhu cookiesGoogle Ads, Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Instagram a Facebook, Facebook Ireland Ltd., se sídlem Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
Sklik, Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00  Praha 5 – Smíchov
meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, názov užívateľského účtuSpracovanie a vyhodnotenie súťaže, vyhlásenie a zverejnenie víťaza na našich webových stránkach a sociálnych sieťachSúhlas2 roky od posledného skončenia súťaže, ak svoj súhlas neodvoláte skôr – alebo iná doba, pokiaľ je uvedená v podmienkach súťaže odlišneInstagram a Facebook, Facebook Ireland Ltd., se sídlem Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, názov užívateľského účtu, preferencie účastníkaAdministrácia školenia, workshopu alebo iné online akciePlnenie zmluvyPo dobu trvania zmluvného vzťahu s nami a následne po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahuZoom Video Communications Inc. 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, USA
MioWeb s.r.o.,Kampelíkova 35/20, 602 00 Brno
Facebook Ireland Ltd., se sídlem Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Nemáme údaje o Vašich platobných kartách, tými disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.

7 NAŠE POVINNOSTI Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA A DANÍ

Vezmite prosím na vedomie, že množstvo osobných údajov spracovávame z dôvodov, z ktorých sme k tomu zo zákona povinní. Máme podľa § 31 zákona o účtovníctve (č. 593/1991 Zb.) povinnosť archivovať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov začínajúcich koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú. Máme tiež povinnosť vyplývajúcu z § 47 zákona o správe daní a poplatkov (č. 337/1992 Zb.) uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou. Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, či inú identifikáciu Užívateľa a podrobnosti o zakúpenom tovare.

Prosím ďalej vezmite na vedomie, že máme podľa § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Zb.), povinnosť archivovať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo. Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, či inú identifikáciu Užívateľa a podrobnosti o zakúpenom tovare.

8 AKÉ SME PRIJALI OPATRENIA NA OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Technické opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať vhodné technické opatrenia s prihliadnutím na stav techniky, náklady na vykonanie, povahu, rozsah, kontext a účely spracovania Osobných údajov aj na rôzne pravdepodobné a rôzne závažné riziká pre Užívateľa, a to vo všetkých oblastiach, kde dochádza k Spracovaniu osobných údajov (najmä prevádzka webových stránok, prevádzka E-shopu, zamestnanecká agenda, komunikácia so Zákazníkmi a/alebo Distribútormi). Medzi prijaté technické opatrenia patria:

pravidelné zálohovanie dát Užívateľa;

aktualizácia antivírusových softvérových systémov;

naše dáta na serveroch sú šifrované;

prístupové heslá do informačných systémov, kde budú Osobné údaje spracované a oprávnenia na prístup kontrolované na úrovni jednotlivcov.

Organizačné opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať nasledujúce opatrenia:

naši zamestnanci, ktorí majú prístup k Osobným údajom, sú zaviazaní mlčanlivosťou; a

naši zamestnanci sú oboznámení s pravidlami bezpečnej práce na pracovných zariadeniach vrátane princípu ochrany Osobných údajov;

prístupy do všetkých systémov vrátane informačného systému sú personalizované a kryté heslami, informačný systém eviduje logy, aby sme mohli kontrolovať prístup jednotlivých zamestnancov k jednotlivým Osobným údajom Užívateľov;

naši zamestnanci sú pravidelne školení na pravidlá bezpečného nakladania s Osobnými údajmi, najmä na pracovných zariadeniach.

9 KEDY PREDÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍM STRANÁM?

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané našim obchodným partnerom (Spracovatelia) alebo iným tretím osobám, ak to vyžaduje zákon.

Spracovatelia. Používame iba preverených Spracovateľov, s ktorými máme uzavretú písomnú zmluvu, a ktorí nám poskytujú minimálne rovnaké záruky ako my Vám. Ide iba o Spracovateľov, ktorí sú z Európskej únie, prípadne do krajín, ktoré boli vyhlásené a uznané za bezpečné, alebo do krajín s ktorými máme uzavreté štandardné zmluvné doložky v súlade s čl. 46 GDPR a ktorí poskytujú Vašim Osobným údajom porovnateľnú úroveň ochrany ako v prípade použitia GDPR a slovenských právnych predpisov. Všetci títo naši Spracovatelia sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté Osobné údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme ich sprístupnili v súlade s tými zásadami. Konkrétne Spracovateľa sme uviedli pri každom jednotlivom dôvode a účele Spracovania osobných údajov.

Zákonné povinnosti. Osobné údaje môžeme mimo Spracovateľa odovzdať tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na zákonné požiadavky orgánov verejnej moci či na vyžiadanie súdu v súdnych sporoch.

10 AKÉ MÁTE PRÁVA?

Je možné nás požiadať o prístup k osobným údajom a požiadať o opravu, zmenu, výmaz alebo obmedzenie spracovania osobných údajov tam, kde sú nepresné alebo boli spracované v rozpore s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov. Máte právo na prenositeľnosť osobných údajov, vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čo nerobíme).

Vaše práva týkajúce sa spracovania Osobných údajov je možné uplatniť na e-maile firstclass@firstclass.sk, osobne či poštou na našu adresu.

Usilujeme sa o to, aby sme Vašim žiadostiam bezodkladne dokázali vyhovieť, najneskôr však do 1 mesiaca. Avšak môžu nastať okolnosti, za ktorých prístup poskytnúť nemôžeme (napríklad ak žiadané informácie ohrozujú súkromie iných osôb alebo iné oprávnené práva, alebo tam, kde by náklady na poskytnutie prístupu boli neprimerané rizikám ohrozujúcim súkromie jednotlivca v danom prípade). Môžeme vykonať primerané kroky na overenie totožnosti užívateľa pred tým, než vykonáme akékoľvek kroky strán práv subjektov údajov.

Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 GDPR budete mať právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa právo získať od správcu:

potvrdenie, či spracováva osobné údaje,

informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracovania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa Užívateľov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právu podať sťažnosť na dozornom úrade, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od Užívateľov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri odovzdaní údajov mimo Európskej únie,

v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov.

V prípade opakovanej žiadosti bude správca oprávnený za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

Právo na opravu nepresných údajov

Podľa čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepresných osobných údajov. Tiež máte povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov (napr. evidencia užívateľského profilu). Zároveň ste povinní poskytnúť súčinnosť, ak sa zistí, že osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti.

Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ nepreukážeme oprávnené dôvody na spracovanie týchto osobných údajov. Máme nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie či výmazu osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané.

Právo na obmedzenie spracovania

Podľa čl. 18 GDPR máte do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracovania, pokiaľ budete popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovania alebo pokiaľ podáte námietku proti ich spracovaniu.

Právo na oznámenie opravy, výmazu alebo obmedzenia spracovania

Podľa čl. 19 GDPR máte právo na oznámenie v prípade opravy, výmazu alebo obmedzenia spracovania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo výmazu osobných údajov, budeme informovať jednotlivých príjemcov, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa článku 20 GDPR máte právo na prenositeľnosť údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať o odovzdanie týchto údajov inému správcovi.

Pokiaľ v súvislosti s našimi zmluvnými povinnosťami alebo na základe súhlasu poskytnete osobné údaje a ich spracovanie sa vykonáva automatizovane, máte právo získať také údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak to bude technicky uskutočniteľné, je možné údaje odovzdať aj Vami určenému správcovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného správcu a bude možné ju autorizovať.

V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu.

V prípade, že nepreukážeme, že existuje závažný, oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe námietky ukončíme bez zbytočného odkladu.

Pokiaľ je námietka podaná v prípade spracovania súvisiaceho s priamym marketingom, potom ukončíme spracovanie bez zbytočného odkladu.

Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle.

Spracovanie údajov z cookies je možné zamedziť nastavením webového prehliadača.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo. Uvádzame však, že nevykonávame automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre Užívateľa údajov.

11 ZÁVER

Tieto Zásady spracovania osobných údajov môžu byť zmenené iba písomne. O tom budú Užívatelia informovaní prostredníctvom našich webových stránok.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa našich Zásad spracovania osobných údajov sa na nás prosím kontaktujte na e-mail firstclass@firstclass.sk .

Pokiaľ budete nespokojní, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete akúkoľvek situáciu riešiť v prvom rade najprv s nami. Vždy nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej emailovej adresy: firstclass@firstclass.sk . Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1.1.2021, pričom sú k dispozícii elektronicky na firstclass@firstclass.sk .

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 1. 1. 2021.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) – Plné znenie (SK)