REALITY  |  FINANCIE  |  SERVIS

  O nás Etický kódex Kontakty       OUTSOURCING CB Investments EKO Družstvo RE ENERGY HOLDING LIPTOV ENERGY Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z. Hokejové talenty, n.f. Hokejové talenty Liptova, n.o.       PROJEKTY XY XX Gym       OBNOVITEĽNÉ ZDROJE Analýza / výstavba FVE a MVE Správa FVE a MVE Servis FVE a MVE Tepelné hospodárstvo       PODPORA ŠPORTU Vodný slalom - Tomáš Kučera & Ján Bátik Hokej - Hokejové talenty                                                            


Etický kódex

 

 1. Pri našej činnosti jednáme vždy kvalifikovaným spôsobom, v dobrej viere, čestne, zdvorilo, v súlade s dobrými mravmi a platnými právnymi normami Slovenskej republiky.
 2. Pri rokovaniach presadzujeme skutočné záujmy a práva klienta a v žiadnom prípadeich ich našim vystupovaním nepoškodzujeme.
 3. Vždy presadzujeme princípy rovnoprávnosti, nestranného jednania voči všetkým bez ohľadu na ich rasu, náboženské vyznanie, národnosť, politickú príslušnosť, pohlavie, vek a podobne.
 4. Volíme také postupy jednania, aby sme nezneužili svojho postavenia v neprospech klienta.
 5. Pokiaľ nám klient poskytne dôverné informácie, ktoré sú bežne nedostupné tretím osobám tieto informácie bez povolenia klienta ostanú nezverejnené a to aj po ukončení spolupráce.
 6. Považujeme si za povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám o všetkých obchodných prípadoch a to aj po ich ukončení.
 7. Spolupracujeme s ostatnými spoločnosťami pokiaľ je to v záujme klienta. Pri takejto spolupráci spolupracujúcu spoločnosť úmyselne nepoškodíme, rešpektujeme zásady dobrej spolupráce, zdvorilosti a obchodného partnerstva.
 8. Priamo alebo nepriamo sa nezapojujeme do žiadnej činnosti, ktorá by mohla byť pokladaná za vyhľadávanie alebo vymáhanie úplatku, nelegálnych provízii alebo iných platieb či výhod.
 9. Vždy jednáme v prospech klienta ktorého reprezentujeme a šírime jeho dobré meno.
 10. Pre vlastný prospech a potrebu si neprivlastníme žiadne finančné prostriedky, zdroje alebo majetok spoločnosti, spolupracovníkov, klientov či obchodných partnerov.
 11. Sme si vedomí zodpovednosti v procese servisu, firemného Outsourcingu, prekladov a tlmočenia. Preto sa stále zdokonaľujeme vo všetkých oblastiach produktov ktoré ponúkame, ako aj v ďalších nadštandardných službách.


FIRST CLASS HOLDING s.r.o. | Námestie osloboditeľov 87, 031 01 Liptovský Mikuláš, Liptov, Slovensko
mobil: +421 907 579 379 | e-mail: office@firstclass.sk | web: www.firstclass.sk
Copyright © by Karol Szekely - FIRST CLASS HOLDING s.r.o.