REALITY  |  FINANCIE  |  SERVIS


MAPA Liptovský Mikuláš (LIPTOV)   

V prípade ak sa rozhodnete svoju nehnuteľnosť predať alebo prenajať:

× nehnuteľnosť prehliadneme, pripravíme prezentačné portfólio × zabezpečíme aktuálny výpis listu vlastníctva, snímku z katastrálnej mapy × na požiadanie zabezpečíme vyhotovenie znaleckého posudku × určíme tržnú cenu nehnuteľnosti prípadne reálnu cenu prenájmu × na základe dohody spíšeme zmluvu o sprostredkovaní × eliminujeme prípadné prekážky predaja / prenájmu × zaradíme nehnuteľnosť do našej databázy a prezentujeme ju × zabezpečíme osobné obhliadky nehnuteľnosti potenciálnymi záujemcami × zabezpečíme komplexný právny servis, poradenstvo spojené s predmetnou nehnuteľnosťou × vybavíme formality na Katastri nehnuteľností, iných úradoch za Vás × ponúkame zastupovanie Vašich záujmov pri rokovaniach s inými zmluvnými partnermi × individuálny prístup a nadštandardný servis podľa požiadaviek


Pokiaľ máte záujem nehnuteľnosť kúpiť alebo vziať do prenájmu:

× zaznamenáme si presné definície Vašich požiadaviek na nehnuteľnosť × na základe dohody spíšeme zmluvu o sprostredkovaní × predložíme portfóliá nehnuteľností, ktoré vyhovujú Vašim požiadavkám × zabezpečíme osobnú obhliadku vybraných nehnuteľností × v prípade záujmu je možné nehnuteľnosť rezervovať formou zloženia zálohy u notára alebo v banke × zabezpečíme komplexný právny servis, poradenstvo spojené s predmetnou nehnuteľnostou × pripravýme najlepší spôsob financovania, zabezpečíme potrebné podklady × ponúkame poradenstvo, finančnú analýzu v oblasti nehnuteľností × individuálny prístup a nadštandardný servis podľa požiadaviek


Zaistíme Vám optimálne financovanie bývania na základe dôkladnej osobnej finančnej analýzy a možnosti ponúk aktuálne dostupného produktového portfólia bánk:

× rôzne možnosti financovania × zvýhodnené úrokové sadzby × hypotéka aj bez preukázania príjmu × financovanie s min. vlastnej hotovosti × nízke úverové splátky × individuálne porovnávame produkty bánk a tak vyberáme z najširšej ponuky na trhu × všetky služby spojené s vybavením úveru poskytujeme zdarma × služby osobného úverového poradcu × komplexné riešenie v rátane stavebného sporenia a poistenia × komplexné služby v oblasti financovania


Možnosti použitia financovania prostredníctvom našich obchodných partnerov:

× kúpa bytu, rodinného domu alebo rekreačného objektu × kúpa stavebného pozemku × výstavba, prestavba, nadstavba a rekonštrukcia nehnuteľnosti × kúpa spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti × vysporiadanie spoluvlastníckych podielov nehnuteľnosti × refinancovanie vlastných finančných prostriedkov investovaných do nehnuteľnosti × ďalšie investičné akcie podľa dohody


Právne služby ktoré zabezpečujeme pre našich klientov:

× všetky úkony spojené s prevodom, prenájmom a vyporiadaním nehnuteľností vrátane návrhu na vklad do katastra nehnuteľností SR × kúpne zmluvy × darovacie zmluvy × zámenné zmluvy × nájomné zmluvy bytových a nebytových priestorov × zmluvy o zriadení vecného bremena (doživotné právo užívania, právo prechodu, ...) × zmluvy o zabezpečovacom prevode práva × iné právne služby podľa požiadaviek


Geodetické služby ktoré zabezpečujeme pre našich klientov:

× vyhotovenie geometrických plánov × na rozdelenie nehnuteľností × na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam × na zriadenie vecného bremena k pozemkom × na obnovenie pôvodných pozemkov × na zameranie novostavieb ku kolaudácii × vytyčovanie hraníc pozemkov × polohopisné a výškopisné meranie pre projektové podklady × vytyčovanie stavieb a inžinierskych sietí × zameranie skutočného vyhotovenia stavieb a inžinierskych sietí (voda, elektrina, kanalizácia, plyn, telefón) × komplexná dodávka geodetických prác od projektovania, počas výstavby, až po kolaudáciu


Inžinierska činnosť v stavebníctve ktorú zabezpečujeme pre našich klientov:

× znalecké posudky a odhady × územné rozhodnutie × stavebné povolenie × stavebný dozor × kolaudačné rozhodnutie × energetický certifikát


Špeciálna projektová a architektonická činnosť ktorú zabezpečujeme pre našich klientov:

× získavanie vstupných podkladov pre investičný zámer × štúdie stavby × dokumentácie k územnému rozhodnutiu a jeho prejednanie s úradmi vrátane zaistenia územného rozhodnutia × dokumentácie k stavebnému povoleniu a jeho prejednanie s úradmi vrátane zaistenia stavebného povolenia × vypracovanie realizačnej dokumentácie × dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby × autorský dozor projektanta × spoluprácu pri kolaudácii stavby vrátane zaistenia kolaudačného rozhodnutia × rozpočty stavebnej časti


Správa nehnuteťností a zabezpečovanie prevádzky objektov

V súlade so zákonom o bytoch a nebytových priestoroch č. 182/93 Z. z., v znení neskorších zmien.

× zabezpečenie dodávky všetkých médií a kontrola ich spotreby × dodávka kompletných údržbárskych prác, so zabezpečením kolaudácie rozsahu a kvality dodávky za účasti klientov, vrátane zabezpečenia 24-hodinovej havarijnej služby × každoročné spracovanie harmonogramu potrebných opráv a údržby domu v spolupráci s vlastníkmi × vykonávanie pravidelných technických obhliadok spravovaného majetku so zápisom a návrhom na realizáciu opatrení × realizácia výberových konaní pri investíciách nad 30 000,- Sk × realizácia reklamačného procesu nekvality dodávky diela, v prípade nových objektov × dodávka základných ekonomických služieb (účtovná závierka, zálohové predpisy, vyúčtovania, ekonomické analýzy nákladov, spracovanie agendy neplatičstva) × zabezpečenie právnych služieb súvisiacich najmä s riešením neplatičstva

Nadštandardné služby

× domovnícke služby × stráženie objektu × manažment financovania rozsiahlejších opráv a investícií na zveľadenie majetku (zateplenie objektu, výmena okien, vyregulovanie vykurovacieho systému a pod.) × organizovanie výstavby nadstavieb, vstavieb a dostavieb objektov ako aj rekonštrukcií bytov × osobitné právne a poradenské služby × služby elektronickej a poštovej komunikácie a kopírovacie služby


FIRST CLASS HOLDING s.r.o. | Námestie osloboditeľov 87, 031 01 Liptovský Mikuláš, Liptov, Slovensko
mobil: +421 907 579 379 | e-mail: office@firstclass.sk | web: www.firstclass.sk
Copyright © by Karol Szekely - FIRST CLASS HOLDING s.r.o.