REALITY  |  FINANCIE  |  SERVIS


FIRST CLASS REALITY

Pri našej činnosti jednáme vždy kvalifikovaným spôsobom, v dobrej viere, čestne, zdvorilo, v súlade s dobrými mravmi a platnými právnymi normami Slovenskej republiky.


Pri rokovaniach presadzujeme skutočné záujmy a práva klienta a v žiadnom prípadeich ich našim vystupovaním nepoškodzujeme.


Vždy presadzujeme princípy rovnoprávnosti, nestranného jednania voči všetkým bez ohľadu na ich rasu, náboženské vyznanie, národnosť, politickú prislušnosť, pohlavie, vek a podobne.


Volíme také postupy jednania, aby sme nezneužili svojho postavenia v neprospech klienta.


Pokiaľ nám klient poskytne dôverné informácie, ktoré sú bežne nedostupné tretím osobám tieto informácie bez povolenia klienta ostanú nezverejnené a to aj po ukončení spolupráce.


Považujeme si za povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám o všetkých obchodných prípadoch a to aj po ich ukončení.


Spolupracujeme s ostatnými realitnými kanceláriami pokiaľ je to v záujme klienta. Pri takejto spolupráci spolupracujúcu realitnú kanceláriu úmyselne nepoškodíme, rešpektujeme zásady dobrej spolupráce, zdvorilosti a obchodného partnerstva.


Priamo alebo nepriamo sa nezapojujeme do žiadnej činnosti, ktorá by mohla byť pokladaná za vyhľadávanie alebo vymáhanie úplatku, nelegálnych provízii alebo iných platieb či výhod.


Vždy jednáme v prospech klienta ktorého reprezentujeme a šírime jeho dobré meno.


Pre vlastný prospech a potrebu si neprivlastníme žiadne finančné prostriedky, zdroje alebo majetok spoločnosti, spolupracovníkov, klientov či obchodných partnerov.


Sme si vedomí zodpovednosti v procese obchodovania s nehnuteľnostami a preto sa stále zdokonalujeme vo všetkých oblastiach realitnej činnosti ako aj v nadštandardných službách.


FIRST CLASS HOLDING s.r.o. | Námestie osloboditeľov 87, 031 01 Liptovský Mikuláš, Liptov, Slovensko
mobil: +421 907 579 379 | e-mail: office@firstclass.sk | web: www.firstclass.sk
Copyright © by Karol Szekely - FIRST CLASS HOLDING s.r.o.