REALITY  |  FINANCIE  |  SERVISAnalýza portfólia investície


Daily Forex Fundamental Reports
Daily Forex Technical Reports
Fundamental Analysis Reports
Technical Analysis Reports
World Interest Rates Table

Výpočet zisku / straty naplánovaného obchodu


FOREX   COMODITY   FUTURES

Neoddeliteľnou súčasťou každého obchodovania by mala byť aj stratégia a dôsledná analýza portfólia investície. Pri tvorbe stratégie už konkrétneho obchodovania sú väčšinou kľúčové nástroje k rozhodnutiu hlavne fundamentálna a technická analýza. Aj keď pre úspešné obchodovanie je najdôležitejšie "cítiť trh". To znamená, že ho musíte veľmi pozorne sledovať a rozumieť tomu čo sa na ňom práve aktuálne deje. Takto sa dá najlepšie predpokladať ďalší vývoj trhu a profitovať na ňom.


Fundamentálna Analýza

Fundamentálna analýza je založená na predpoklade fundamentov ( ekonomického, monetárno-politického, sociálno-politického vývoja ) v danom regióne alebo štáte. Fundamentálna analýza sleduje ekonomické ukazovatele ako napríklad HDP, nezamestnanosť, infláciu, ... , ktoré odrážajú celkový stav ekonomiky a hospodárstva v štáte alebo v skupine vybratých štátov.


Úrokové sazby

Zmeny úrokových sadzieb sú veľmi dôležitým faktorom na FOREXovom trhu. Rastom úrokových sadzieb na trhu rastie i nominálne úrokové zhodnotenie relatívne bezpečnejších investícií do napr. obligácií ( cenných papierov ), termínovaných vkladov a dlhopisov - tým sa ale znižuje dopyt po akciách.


HDP ( Hrubý domáci produkt )

Ekonomická teória hovorí, že vývoj hlavne na komoditných a akciových trhoch predbieha vývoj ekonomiky asi zhruba o pol roka. Dôvodom je politika investorov, ktorí dokážu veľmi pozorne sledovať trh a po analýzach predpovedať rast HDP. V dôsledku rastu trhu stúpa i reálny majetok investorov a akcionárov, čim sa spätne koriguje aj rast HDP. Akcionári a prípadný investori sa stávajú bohatšími a začínajú viac investovať ( alebo aj míňať a potom rastú výdavky ), čím viac rastie dopyt, a následne i HDP.


Fiškálna politika

Fiškálna politika je činnosť štátu úzko spojená so štátnym rozpočtom (od vládnej až po regiónálnu úroveň) zameraná na stabilitu ekonomiky. Existencia daní a štátnej byrokracie ovplyvňuje FOREXové trhy menej ako akciové trhy nakoľko dane firmám znižujú zisky, tým i schopnosť vyplácať dividendy a obmedzujú ďalej rastové možnosti spoločnosti v investíciách ( stávajú sa pre investorov neatraktívnymi ). Pokiaľ sa teda zvýšia určité daňové sadzby, FOREXový i komoditný trh na to reaguje oveľa menej ako akciový trh.


Monetárna politika

Forma hospodárskej politiky, ktorá sa zaoberá kontrolu množstva peňazí v obehu a úrokovej miery s cieľom ovplyvniť rozhodujúce ekonomické faktory. Zmena ponuky peňazí v ekonomike je dôležitým faktorom pri aplikácii fundamentálnej analýzy. Rast ponuky peňazí kvôli ich vyššej likvidite má podstatný, ale nepriamy vplyv na rast akciových kurzov. Tomu napomáha i fakt, že s rastom ponuky peňazí sa znižujú úrokové sadzby. Rast ponuky peňazí je lepší nástroj na znižovanie úrokových sadzieb ako pri aplikovaní reštriktívnej menovej politiky ( sťahovať peniaze z obehu = reštriktívna menová politika / jej cieľom je znižovať rast inflácie ).


Inflácia

Aktuálne je inflácia najdiskutovanejším a najvážnejším problémom vo všetkých trhových ekonomikách. Inflácia sa najčastejšie charakterizuje ako znehodnocovanie meny, čo sa prejavuje rastom cenovej hladiny, resp. trvalým znižovaním kúpnej sily používaných finančných prostriedkov. Infláciou môžu vyvolávať rozličné faktory. Je to emisia prebytočného dopytu, ale aj zavádzanie na trh takých tovarov, ktoré nemajú dopyt. Najpoužívanejším meradlom inflácie je index spotrebiteľských cien, často označovaný ako CPI. CPI meria náklady všetkých spotrebných tovarov a služieb.

Pri nestabilnej ale aj stabilnej ekonomickej situácii má inflácia na devízové trhy silne negatívne vplyvy, na rozdiel od akcií, kde akcie sú podložené reálnym majetkom, ktorý infláciou stráca svoju hodnotu len minimálne. Pokiaľ však inflácia rastie neočakávane, ekonomická neistota hlavne vo forme psychológie zasahuje celý trh, vrátane akciového a tým i relatívne znehodnotí dané akcie.

Vyhlásenia týchto údajov prebiehajú v presne definovanom čase, ktorý sa zverejnuje v ekonomickom kalendári.


"Šoky"

Veľké politické ale aj ekonomické výkyvy (šoky) majú na ekonomiku vrátane FOREX trhu silne negatívny vplyv z dôvodu zvyšovania nestabilnosti ekonomickej i spoločenskej situácie. Tieto výkyvy môžu ekonomiku dostať do dlhodobej neistoty a aj recesie ( recesia = ekonomická aktivita ktorá už dosiahla svoj vrchol a začína spomaľovať ). Medzi najvýznamnejšie šoky posledného desaťročia patrý napríklad teroristický útok na New York ( World Trade Center, WTC ) 11. september 2001, nedávnu vojnu a zvrhnutie režimu v Iraku alebo ropnú krízu v roku 1973 a 1979.


Najdôležitejšie ekonomické vyhlásenia USA

Auto and Truck Sales - Index predaja osobných a nákladných áut ( ťahačov )

Business Inventories - Index stavu podnikových zásob

Construction Spending - Výdaje na výstavbu

Consumer Confidence - Index spotrebiteľské dôvery

Consumer Credit - Spotrebiteľské úvery

CPI: Consumer Price Index - Index spotrebiteľských cien

Durable Goods Orders - Objednávky tovarov dlhodobej spotreby

Employment Cost Index - Index výdavkov na zamestnanosť

The Employment Report - Správa o zamestnanosti

Existing Home Sales - Index predaja domov

Factory Orders - Podnikové objednávky

GDP: Gross Domestic Product - Hrubý domáci produkt

Housing Starts and Building Permits - Začaté stavby a vydané stavebné povolenia

Industrial Production - Priemyslová produkcia

Initial Claims - Vzniknuté požiadavky na zamestnanosť

International Trade - Mezinárodný obchod

Leading Indicators - Hlavné ukazatele

M2 - množstvo peňazí v obehu

NAPM: National Association of Purchasing Managers - Správa asociácie NAPM

New Home Sales - Index predaja novo postavených domov

Personal Income and Consumption - Osobné príjmy a výdaje

PPI: Producer Price Index - Cenový index priemyslové výroby

Productivity and Costs - Index produktivity a cien

Regional Manufacturing Surveys - Prieskum výroby v oblastiach

Retail Sales - Maloobchodné tržby

Treasury Budget - Rozpočet štátnej pokladne USA

Weekly Chain Store Sales - Týždenný index predaja siete maloobchodov

Wholesale Trade - Veľkoobchodný predaj


Popis vyhlásení EN, Aktuálne úrokové sadzby vo svete

Na uvedené dôležité dáta sa v minúte "M" sústredí celý finančný svet od najväčších národných spoločností cez národné a sekundárne banky až po finančných maklérov a drobných investorov.


Na niektorých finančných servoch môžeme pri konkrétnych udalostiach nájsť ďalšie rôzne doporučenia, analýzy smeru vývoja a predpokladané dáta od popredných analytikov a maklérov. Je dôležité pripomenúť, že rôzne oficiálne ekonomické kalendáre môžu byť trochu rozdielne v údajoch jednotlivých prognóz rôznych analytikov a preto je vhodné porovnávať dáta z viac zdrojov ekonomických kalendárov.


Technická Analýza

Technická analýza je výskum dynamiky trhu s pomocou štatistiky, tabuliek, grafov, indikátorov, ... , z cieľom určenia ďalšieho trendu a vývoja budúcich cien. Technická analýza sa skladá z niekoľko prístupov a pohľadov na vývoj cenových pohybov, ktoré sú len vzájomným prepojením schopné objektívne hodnotiť minulosť a predpokladať budúcnosť ďalšieho vývoja trhu.


Rôzne činnosti technickej analýzy sa dajú rozdeliť do troch základných skupín:


  1. analýza a vyhodnocovanie smerov a trendov
  2. analýza a vyhodnocovanie grafov
  3. analýza rôznych indikátorov

Grafické formácie vývoja ceny majú tendenciu sa pravidelne opakovať. Tieto formácie sa snaží technická analýza ujasňovať a previesť na indikátory ( Fibonacci, Williams %R, RSI, CCI, ... ) s ktorých je možné predpokladať ďalší smer vývoja trhu. Takýchto indikátorov je množstvo a ich schopnosť určiť správny smer je rozličná preto záleží len na skúsenostiach obchodníka vybrať si ten správny pre konkrétne portfólio investovania. Vo všeobecnosti je známe, že dĺžka trvania grafickej formácie zvyšuje predpoklady úspechu predpokladaného ďalšieho vývoja trhu.


Všetky faktory pumocňujú pohyb trhu

Toto je najdôležitejší predpoklad pri aplikovaní technickej analýzy. Každá zmena ceny je sprevádzaná zmenou vonkajších faktorov trhu na základe toho je veľmi dôležité sledovanie cenových pohybov a následná analýza príčiny ich zmeny.


Cena sa pohybuje s trendom

Základy technickej analýzy hovoria o tom, že pokiaľ sa trh pohybuje v trende, môže byť lepšie analyzovaný ako napríklad "chaotický trh". Cenový pohyb ako aktuálny výsledok vývoja ceny na trhu prípadne trendu má najčastejšie dve príčiny. Prvá naznačuje, že aktuálny trend bude pokračovať ďalej ak vývoj ceny pokračuje v aktuálnom trende ( vylúči tak chaotický pohyb ) a druhý predpokladá to, že prichádza nástup opačného trendu ak vývoj ceny nepokračuje ďalej v aktuálnom trende.


História sa opakuje

Grafické znázornenia, formácie a cenové modely fungujú na akciových trhoch cez sto rokov ( na FOREXOvom trhu približne jedenásť rokov ) a znázorňujú presne ekonomický, politický, ale i psychologický stav trhu. Mapujú dokonale emócie, nálady, psychológiu a vývoj trhu a je takmer isté, že budú fungovať i naďalej. Vývoj a stav trhu sa často opakuje, i keď stále trochu inej podobe.Čo na záver viac napísať? Akú myšlienku dať na koniec alebo začiatok...

Slová Karola Székelyho - FIRST CLASS FINANCIE to vystihujú presnejšie:


"budúcnosť vývoja trhu môžeme pochopiť len jeho štúdiom a poučením z minulosti nášho obchodovania" to znamená, že ak chcete byť v niečom extrémne úspešný / profesionál musíte to robiť čo najviac v praxi, lebo len prax vás naučí to, čo teória nikdy nedokáže. "Mám na to jeden krásny veľmi jednoduchý príklad: je veľký rozdiel či robíte nejakú činnosť prvý alebo 1 001 kráť ! Tak je to aj s obchodovaním".


Prajeme Vám veľa úspechov !


FIRST CLASS FINANCIE


FIRST CLASS HOLDING s.r.o. | Námestie osloboditeľov 87, 031 01 Liptovský Mikuláš, Liptov, Slovensko
mobil: +421 907 579 379 | e-mail: office@firstclass.sk | web: www.firstclass.sk
Copyright © by Karol Szekely - FIRST CLASS HOLDING s.r.o.